Tin tức - Blog

Bảo Mật Thông Tin

Bảo Mật Thông Tin

27/04/2020

1. Chính sách bo mt thông tin

2. Mc đích thu thp Thông tin cá nhân

3. Loi thông tin thu thp

4. Phương pháp thu thp thông tin

5. Thi gian lưu tr thông tin thu thp

6. Vic công b thông tin thu thp

7. Quyn ca Khách hàng đối vi các Thông tin cá nhân được thu thp

8. Vic s dng Cookies trên website ca Công ty TNHH Đạt Nguyn Shops

9. Vic cp nht và ngôn ng ca Chính sách bo mt

 

 

Bình luận (0)

Viết bình luận :